Všeobecné obchodné podmienky pre nákup na svet-stavebnice.cz

1. Všeobecná časť

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je internetový obchod www.svet-stavebnice.cz, prevádzkovaný Olgou Svobodovou, so sídlom 739 51 Dobrá 244, IČO: 76475786 (ďalej len „Svet stavebnice“ alebo „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

Ďalšie informácie o obchode Svet stavebnice sú uvedené na webovej stránke www.svet-stavebnice.cz v sekcii „Kontakty“.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s obchodom Svet stavebnice.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaný oi. na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

2. Ako vybraný tovar nakupovať

1/ Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok.

2/ Nákup vybraného tovaru v našom internetovom obchode je veľmi jednoduchý. Kupujúci vyberie požadovanú kategóriu tovaru. Pri každej vyznačenej položke sa nachádza tlačidlo „Vložiť do košíka“, po ktorého stlačení sa vybraná položka uloží do nákupného košíka a ten sa zároveň zobrazí. V tomto okamihu má kupujúci na voľbu dve možnosti: buď sa rozhodne pokračovať v nákupe alebo je už nákup kompletný a zákazník môže dokončiť objednávku vyplnením a potvrdením objednávkového formulára. Kupujúci má vždy možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť.

3/ Každá objednávka uskutočnená zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu www.svet-stavebnice.cz je záväzná. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Neznalosť obchodných podmienok kupujúceho neospravedlňuje. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.svet-stavebnice.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4/ Po obdržaní objednávky predávajúci zákazníkovi zašle e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke, potvrdenie objednávky. V tomto potvrdení je uvedená adresa kupujúceho, zoznam objednaného tovaru, spôsob a cena dopravy, celková cena objednávky a spôsob platby.

5/ Zákazník má tiež možnosť zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu obchodu uvedenú na stránke Kontakty na www.svet-stavebnice.cz alebo v písomnej podobe odoslať na adresu uvedenú v kontaktných informáciách.

6/ Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

3. Storno objednávky

1/ Zákazník má právo objednávku stornovať iba do okamihu vyskladnenia tovaru zo skladu. Neskôr uplatnené storno objednávky má za následok povinnosť zákazníka uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, tj náklady, ktoré musel predávajúci vynaložiť na zbytočnú dopravu. Právo kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie (podľa čl. 5) však nie je týmto akokoľvek dotknuté.

2/ Ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo ak dôjde k výraznej zmene ceny, za ktorú predávajúci získava tovar od svojich dodávateľov, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU

1/ Kupujúci spotrebiteľ, ktorý uzatvára zmluvu za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internetový obchod, telefónom, emailom), má právo od tejto zmluvy odstúpiť, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. V takom prípade je kupujúci povinný svoj prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci.

Spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy využiť online formulár umiestnený tu.

2/ Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od internetového obchodu www.svet-stavebnice.cz obdržal, a to na svoje náklady. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť v nepoškodenom stave, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.) a s dokladom o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný uviesť, akým spôsobom požaduje vrátenie kúpnej ceny. Ak došlo k čiastočnému opotrebovaniu či spotrebovaniu, je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu uhradiť predávajúcemu v peniazoch.

3/ V prípade postupu podľa predchádzajúceho odseku, vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia zaplatenú kúpnu cenu zníženú o ďalšie preukázateľné náklady, ktoré musí kupujúcemu riadne vyčísliť. Poštovné platené zákazníkom pri vrátení tovaru predávajúci nenahrádza.

4/ Pri čiastočnom odstúpení od zmluvy, kedy kupujúci vracia len časť tovaru, predávajúci nevracia čiastku za dopravu, ale iba cenu v hodnote vráteného tovaru.

5/ Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, pokiaľ nie je u daného tovaru uvedené, že sa jedná o "mimoriadnu zľavu" alebo "akciu".

6/ Toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru.

5. Dodacie podmienky

1/ Predávajúci vyvíja maximálnu snahu, aby tovar objednaný kupujúcim, doručil na jeho adresu v čo najkratšom termíne. O spôsobe a termíne dodania predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

2/ V tých prípadoch, keď objednaný tovar nebude dočasne na sklade vinou odpredania predchádzajúcej objednávky, prípadne ani výrobcu, či iný dodávateľ nebude mať objednaný tovar práve k dispozícii, predávajúci urobí všetky opatrenia, aby objednaný tovar bol kupujúcemu dodaný čo najskôr. V takých prípadoch a tiež vtedy, ak bude tovar na dlhšiu dobu vypredaný, predávajúci bude kupujúceho o tomto bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. Pri platbách uskutočňovaných na základe tzv. „proforma faktúry“ je dodacia doba rovnaká ako pri predaji na dobierku, ale začína plynúť odo dňa nasledujúceho od pripísania platby na účet predávajúceho.

6. Platobné podmienky, ceny, fakturácia

1/ Všetky ceny uvedené predávajúcim v tomto internetovom obchode (vrátane ceny uvedenej na faktúre) sú konečné, tj. vrátane všetkých ďalších povinných poplatkov a sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim. Táto konečná cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúca prijatie objednávky tovaru. Predávajúci je platcom DPH.

2/ Predávajúci ku každej vybavovanej objednávke priloží daňový doklad (faktúru) obsahujúci všetky náležitosti vrátane uvedenia cien za jednotlivé položky. Daňový doklad (faktúra) súčasne slúži ako dodací list a záručný list.

3/ Tovar odobraný na základe tohto internetového obchodu kupujúcemu, zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu jeho úplného zaplatenia. Okamihom zaplatenia sa rozumie pri bezhotovostnej platbe pripísanie kúpnej ceny (vrátane poštovného) na účet predávajúceho.

4/ Najpoužívanejším spôsobom úhrady objednaného a dodaného tovaru je dobierka. Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, resp. kuriérovi prepravnej firmy alebo na poštovom úrade. Platba na dobierku je spoplatnená podľa platného cenníka, ktorý je uvedený v bode č. 9 Obchodných podmienok.

5/ Platba kartou je rýchly a moderný spôsob platby. Po dokončení objednávky predávajúci odošle kupujúcemu objednaný tovar ihneď, ak je na sklade. Ak nie je skladom, odošle predávajúci tovar v termíne uvedenom na stránke produktu.

6/ Forma úhrady objednaného tovaru bezhotovostne bankovým prevodom prebieha tak, že predávajúci po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu podklady pre platbu s celkovou cenou objednávky a uvedením čísla svojho bankového účtu a potvrdením dostupnosti tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu objednaného tovaru na takto avizovaný bankový účet tak, aby sa platba pripísala na účet do 4 pracovných dní. Predávajúci odošle kupujúcemu objednaný tovar ihneď po obdržaní platby.

7/ Forma úhrady "Na faktúru" je možná iba v prípade, že kupujúcim je škola, materská škôlka alebo školská družina. Predávajúci v tomto prípade zašle kupujúcemu tovar spoločne s faktúrou, ktorá bude mať 7-dňovú splatnosť. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu tovaru vo vyznačenej lehote splatnosti na bankový účet uvedený na faktúre.

8/ Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

7. Spôsob dodania tovaru

a) Česká republika

1/ Predávajúci odosiela objednaný tovar kupujúcemu službami "Balík do ruky", "Balík Na poštu" a "Balíkovna" pri Českej pošte. Ďalšou možnosťou je odoslanie cez Zásilkovnu - výdejní místo.

2/ Česká pošta doručuje Balík do ruky nasledujúci pracovný deň po odoslaní. V deň doručenia zákazník obdrží od Českej pošty správu SMS o plánovanom doručení.

3/ U Zásilkovny je tovar na výdaj pripravený za 1 - 2 pracovné dni po odoslaní. Zákazník dostane správu SMS a email o pripravení na výdaj.

4/ V prípade, že Česká pošta na dodacej adrese kupujúceho nezastihne, nechá v poštovej schránke oznámenie o uložení zásielky a súčasne mu pošle SMS správu s informáciou o dočasnom uložení balíka na pošte. Zásielku si potom kupujúci môže vyzdvihnúť v úložnej dobe na príslušnom poštovom úrade alebo požiadať o opätovné doručenie v dohodnutý deň.

5/ V prípade, že kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, pri preberaní zásielky zistí poškodenie obalu zásielky (pokrčený, roztrhaný, premočený), je povinný s dopravcom spísať protokol o poškodení. Jeho neskoršie odkazy na také závady nemôžu byť brané do úvahy. Kupujúcemu spotrebiteľovi je obdobný spôsob odporúčaný, môže tak predísť prípadným sporom o to, kedy vada vznikla. Týmto však nemôže byť akokoľvek obmedzené jeho právo uplatniť svoje práva plynúce z príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Slovensko

1/ Predávajúci odosiela objednaný tovar kupujúcemu službou Zásielkovňa SK

2/ Tovar je doručený spravidla počas 2-3 dní po odoslaní na výdajné miesto siete Zásielkovňa SK. Zákazník dostane správu SMS a email o pripravení na výdaj.

8. Poštovné

1/ Spôsob dopravy a ceny sú kupujúcim k dispozícii pri internetovom vyplňovaní objednávky alebo tu.

2/ Predávajúci balné neúčtuje.

8.1 Cenník na zaslanie tovaru v Českej republike:

 • Balík Do ruky - poštovné 89 Kč. Česká pošta garantuje doručenie Balíku Do ruky nasledujúci pracovný deň po podaní. Pri hodnote objednávky vyššej ako 3000 Kč sa poštovné neplatí a doprava je zadarmo.
 • Balík Na poštu - poštovné 75 Kč. Česká pošta garantuje doručenie Balíku Na poštu nasledujúci pracovný deň po podaní. Pri hodnote objednávky vyššej ako 3000 Kč sa poštovné neplatí a doprava je zadarmo.
 • Balíkovna - poštovné 59 Kč. Česká pošta garantuje doručenie Balíku Do balíkovny nasledujúci pracovný deň po podaní. Pri hodnote objednávky vyššej ako 3000 Kč sa poštovné neplatí a doprava je zadarmo.
 • Zásilkovna - výdejní místo - doprava 89 Kč. Pri hodnote objednávky vyššej ako 3000 Kč sa poštovné neplatí a doprava je zadarmo. Hmotnosť zásielky je obmedzená na 2 kg.

Niektoré stavebnice Geomag alebo Magformers majú označenie "Doprava zadarmo" na stránke tovaru. U týchto stavebníc je doprava zadarmo (poštovné = 0 Sk), platí sa len poplatok za dobierku 36 Sk, pokiaľ je zvolená dobierka. Toto platí ale iba pre zasielanie Českou poštou.

Platba za tovar a dopravu je možná tromi spôsobmi:

 • Prevodom na účet - zákazník platí iba poštovné.
 • Kartou online - zákazník platí iba poštovné.
 • Dobierkou - zákazník platí poštovné plus 36 Kč poplatok za dobierku

8.2 Cenník na zaslanie tovaru na Slovensko:

 • služba Zásielkovňa pre balík do 5 kg - cena dopravy od 4,52 EUR. 
 • služba Zásielkovňa pre balík do 10 kg - cena dopravy od 6,16 EUR. 

Platba za tovar a dopravu je možná iba dvoma spôsobmi:

 • Kartou online - zákazník platí iba cenu dopravy.
 • Prevodom - zákazník platí iba cenu dopravy
 • Dobierkou - zákazník platí cenu dopravy plus 1,48 EUR poplatok za dobierku

9. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len „Nariadenie“), informuje svojich zákazníkov o tom, že:

1/ Osobné údaje zákazníka, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákazníka je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou zákazníka a súčasne aj plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2/ Dôvodom poskytnutia osobných údajov zákazníka Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3/ Osobné údaje zákazníka budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4/ Pri spracovaní osobných údajov zákazníka nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

5/ Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje zákazníka môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb zvolenému zákazníkom, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje zákazníka do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6/ Zákazník má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov , ak sa domnieva, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

7/ Služba Overené zákazníkmi Heuréka. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. Záručná doba, rozpor s kúpnou zmluvou, reklamácia

1/ Záručná doba pri tovare je 24 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim od prevzatia tovaru kupujúcim. Zo strany predávajúceho môže byť takto stanovená zákonná záručná doba predĺžená a to vtedy, ak to zodpovedá parametrom výrobcu. Záručná doba sa vždy predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru, alebo ak bola vymenená súčiastka výrobku, začne plynúť nová záručná doba k danému výrobku, resp. k jeho novej časti, znova od prevzatia novej veci, resp. veci s novou súčiastkou.

2/ Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný pri prevzatí tovaru riadne tento tovar prekontrolovať a to najmä jeho kompletnosť a neporušenosť. Kupujúcemu spotrebiteľovi je obdobný spôsob kontroly rovnako odporúčaný, môže tak predísť prípadným sporom o to, kedy vada vznikla.

3/ Pri zistení vady výrobku má kupujúci právo tento tovar reklamovať, tj bezodkladne predávajúcemu oznámiť, že prevzatý výrobok vykazuje vadu a akým spôsobom sa vada prejavuje.

4/ V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

5/ Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6/ V závislosti od povahy vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu použitiu
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7/ Kupujúci uplatní reklamáciu na adrese obchodu Svet stavebnice založením Požiadavku na reklamáciu.

8/ Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

9/ Ak je kupujúcim spotrebiteľ, rozhodne o reklamácii predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

10/ Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za vady vzniknuté:

 • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ výrobok bol nimi opatrený. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, nezaniká záruka ako celok, avšak zaniká právo reklamovať tie vady, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s vyššie uvedeným konaním,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou a použitím výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami údajom uvedeným v dokumentácii,
 • poškodením prírodnými živlami, či násilnými útokmi tretích osôb,
 • poškodením nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • poškodením vzniknutým zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, alebo poškodením účinky prepätia v rozvodnej sieti,
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

11/ V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nutných nákladov k tomuto odstúpeniu.

11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1/ Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2/ Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3/ K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

4/ Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. 

12. Platnosť a účinnosť Obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.1.2023